قیمت جدید مسکن در مناطق مختلف تهران

آیا قیمت مسکن در شهر تهران با قیمت واحدهای مسکونی در پایتخت های اروپایی قابل مقایسه است؟نظر خود را بیان کنید