مردم زلزله زده غرب کشور را هیچ نوع بیماری تهدید نمی کندنظر خود را بیان کنید