اخبار موفقیت


اخبار اقتصادی Customer Journey چیست؟

از این پدیده با نام‌های مختلفی یاد می‌شود. Buyer Journey، Customer Journey، Client Journey و… تمامی این اسامی درست هستند و در منابع مختلف هم…